เรื่องน่ารู้ COVID-19
     
เรื่องน่ารู้ COVID-19 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2817/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
   
 
   
 
 
 

 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2817/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564