เรื่องน่ารู้ COVID-19
     
เรื่องน่ารู้ COVID-19 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1539/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
   
 
   
 
 
 

 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1539/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ  

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564