ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด และพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
29 ม.ค. 2561
342 ราคากลางซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ธ.ค. 2560
343 ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาล บ้านโปน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 ธ.ค. 2560
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโปน หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ธ.ค. 2560
345 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสากเหล็ก-ม.วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
14 ธ.ค. 2560
346 ราคากลางจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ธ.ค. 2560
347 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสากเหล็ก -ม.วลัยลักษณ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 พ.ย. 2560
348 สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 พ.ย. 2560
349 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 ส.ค. 2560
350 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทเอก-บ้านนายกราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52