ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
121
23 ธ.ค. 2562
62 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ธ.ค. 2562
63 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 พ.ย. 2562
64 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 ต.ค. 2562
65 อบต.อินคีรีรณรงค์ประหยัดน้ำ ปลูกจิตสำนึกคนไทย สร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ต.ค. 2562
66 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2562
67 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.อินคีรี รอบที่ 2 ประจำปี 2562 (เม.ย.62-ก.ย.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 ก.ย. 2562
68 ประกาศประสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 ก.ย. 2562
69 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนจนบาดยางที่ใช้ส่วนผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ก.ย. 2562
70 ประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
88
01 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36