ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในเขต ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 พ.ค. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใช้น้ำประปา เปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา หรือยกเลิกการใช้น้ำประปา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 พ.ค. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 พ.ค. 2563
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 พ.ค. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 พ.ค. 2563
46 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 พ.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซคมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 เม.ย. 2563
48 วิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 เม.ย. 2563
49 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 เม.ย. 2563
50 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36