ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศถอนเงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพัน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
31 ส.ค. 2563
32 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 มิ.ย. 2563
33 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 มิ.ย. 2563
34 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดที่ นศ 0017.3/ว 3802 ลว. 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 มิ.ย. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 พ.ค. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 พ.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 พ.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นท ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 พ.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 พ.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงยกเลิ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36