ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 ม.ค. 2560
222 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 ม.ค. 2560
223 รายงานรายรับ - รายจ่าย และผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
123
31 ต.ค. 2559
224 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
123
31 ต.ค. 2559
225 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 พ.ค. 2559
226 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 เม.ย. 2559
227 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ก.พ. 2559
228 ราคากลางก่อสร้างประปา หมูที่ 6 บ้านตีนคลอง(ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
20 ม.ค. 2559
229 ราคากลางก่อสร้างประปา หมูที่ 6 บ้านตีนคลอง(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
20 ม.ค. 2559
230 ราคากลาง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและระบบประปา หมู่ที่ 5(ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
292
14 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36