ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 เม.ย. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้ดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนใน ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ รวม 6 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 เม.ย. 2562
93 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 เม.ย. 2562
94 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 เม.ย. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมฝายคลองโคน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 เม.ย. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเต้นท์ โต๊๊ะ เก้าอี้ ชุดเครื่องครัว เตียงพระสงฆ์และอุปกรณ์ทางพิธีศาสนา โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 เม.ย. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 เม.ย. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการซื้อราคาจัดซื้อของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 เม.ย. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในช่วงเทศบกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 เม.ย. 2562
100 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36